tborsos@...email.c3.hu
GURU
GURU 1089 1998-01-19 VIC-20
GURU 1089 1998-01-19 cd-ROM
GURU 1089 1998-01-19 [TELEFON] modem-voice
JATEK
JATEK 621 1998-01-08 dungeon_keeper
PARA
PARA 97 1998-01-19 pozitiv-negativ
TIPP
TIPP 2740 1998-01-29 tabor